งานวิจัยถั่วดาวอินคา: ประสิทธิผลของอาหารเสริมจากน้ำมันถั่วดาวอินคาในรูปรับประทานต่อการทำงานของสมองด้านสติปัญญา

งานวิจัยถั่วดาวอินคา โอเมก้า-3

งานวิจัยถั่วดาวอินคา: ประสิทธิผลของอาหารเสริมจากน้ำมันถั่วดาวอินคาในรูปรับประทานต่อการทำงานของสมองด้านสติปัญญา

งานวิจัยถั่วดาวอินคา: ประสิทธิผลของอาหารเสริมจากน้ำมันถั่วดาวอินคาในรูปรับประทานต่อการทำงานของสมองด้านสติปัญญา

ผลงานวิจัย: ประสิทธิผลของอาหารเสริมจากน้ำมันถั่วดาวอินคาในรูปรับประทานต่อการทำงานของสมองด้านสติปัญญา
ผู้เขียน: ธนกฤต ศิลปธรากุล
ตีพิมพ์: การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน”  มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
สรุป:
  น้ำมันถั่วดาวอินคามีโอเมก้า-3 เป็นส่วนประกอบส้าคัญ ซึ่งมีผลต่อการท้างานของระบบประสาท และบ้ารุงสมองโดยเกี่ยวข้องกับความจ้าและสมาธิ การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอาหารเสริมน้้ามันถั่วดาวอินคาต่อการเปลี่ยนแปลงการท้างานของสมองด้านสติปัญญา (Cognitive function) โดยแบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน กลุ่มทดลองให้รับประทานน้้ามันถั่วดาวอินคาจ้านวน 5 ซอฟท์เจลต่อวัน คิดเป็นโอเมก้า-3 1.75 กรัม และกลุ่มเปรียบเทียบรับประทาน Placebo ปริมาณเท่ากัน เป็นระยะเวลา 35 วัน ผลการทดสอบสติปัญญาด้านความใส่ใจ Go/No Go Testพบว่าผลการท้าแบบทดสอบเทียบภายในกลุ่มเดียวกัน ก่อนและหลังการทดลอง มีระยะเวลาเร็วที่สุดและระยะเวลาเฉลี่ยในการท้าแบบทดสอบหลังการทดลองลดลงจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติโดยมีค่า p-value=0.04 และ 0.03 ตามล้าดับ แสดงถึงสมองส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ Inferior Frontal cortex, Anterior Insular cortex ซีกขวาและซ้าย Anterior-ventral region ของสมองส่วน Anterior commissure ส่วนที่เชื่อมต่อกันตรงกลางของสมองส่วน Prefrontal cortex และส่วน Supplementary motor area  และผลจากแบบทดสอบความจ้า N-Back test พบว่าค่า Average response time  และร้อยละความถูกต้อง ภายในกลุ่มทดลองเดียวกันเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลองพบว่าได้คะแนนดีขึ้นหลังการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติโดยมีค่า p-value=0.04 และ 0.04 ตามล้าดับ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสมองส่วน Temporal lobe  
 
สรุปผลการวิจัย น้้ามันถั่วดาวอินคามีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการใส่ใจและความจ้า เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มเดียวกันก่อนและหลังการทดลอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *