งานวิจัย: สารอาหารในถั่วดาวอินคา

สารอาหารถั่วดาวอินคาเทียบกับถั่วต่าง ๆ 

ดูเพิ่มเติม

งานวิจัย น้ำมันถั่วดาวอินคาและสมอง

ประสิทธิผลของอาหารเสริมจากน้ำมันถั่วดาวอินคาในรูปรับประทานต่อการทำงานของสมองด้านสติปัญญา

ดูเพิ่มเติม

งานวิจัย ถั่วดาวอินคาเป็นอาหารสะดวกซื้อ

วิจัย: เมล็ดถั่วดาวอินคา เพื่อสร้างต้นแบบของอาหารสะดวกซื้อ และองค์ประกอบทางโภชนาการและการรสสัมผัสของถั่วดาวอินคา

ดูเพิ่มเติม

งานวิจัย แป้งถั่วดาวอินคา

การศึกษาศักยภาพการใช้ผลิตผลพลอยได้จากการสกัดน้ามันถั่วดาวอินคา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม