SEE BELOW FOR THE ENGLISH VERSION/TRANSLATION

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ร้านฟาร์มฟินช็อป

เนื่องด้วย ร้านฟาร์มฟินช็อป ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบหรือจะได้มอบไว้ให้แก่ร้านฯ ดังนั้น ทางร้านฯจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านได้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติของร้านฯเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน   ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

1. ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้

          นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านฟาร์มฟินช็อปได้รับ หรือเก็บรวบรวมจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ซื้อสินค้าและบริการ สมัครสมาชิก ให้คำแนะนำ ติชม ร้องเรียน การทำแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม หรือทำกิจกรรมอื่นใดเท่าที่จำเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของร้านฯ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ และร้านค้าของเรา จะไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานของท่านบนเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของบุคคลที่สามที่สามารถเชื่อมโยงมายังเว็ปไซต์แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของร้านฯ  ดังนั้น ร้านฯจึงขอแนะนำให้ท่านได้โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจวิธีการ แนวทาง และวัตถุประสงค์ที่ทางร้านฯได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

2. คำนิยาม

“ร้านฟาร์มฟินช็อป” , “ร้านฯ”       หมายถึง ร้านฟาร์มฟินช็อป

“ข้อมูลส่วนบุคคล”       หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

ตัวอย่าง ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ สกุล อายุ เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) เป็นต้น

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”       หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในที่นี้ให้หมายถึง “ท่าน” ในฐานะลูกค้า

“บุคคล”       หมายถึง บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท, สมาคม, มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด

“เว็บไซต์ของเรา”       หมายถึง เว็บไซต์ของร้านฟาร์มฟินช็อป

“ร้านค้าของเรา”       หมายถึง ร้านค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ร้านฟาร์มฟินช็อป

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยร้านฟาร์มฟินช็อป

ในระหว่างที่ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์ของเรา แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ช่องทางโทรศัพท์ และร้านเราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือรับมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวตนของท่าน ดังนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, อายุ, หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, สัญชาติ เป็นต้น
 • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ทางไปรษณีย์เพื่อจัดส่งสินค้า, ที่อยู่สำหรับระบุในใบเสร็จรับเงิน, ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address), บัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียล เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการรับชำระเงินจากท่าน/คืนเงินไป ยังท่าน, วันที่ชำระเงิน, เวลาชำระเงิน, ยอดชำระเงิน, หมายเลขการซื้อหรือคำสั่งซื้อ, วัน/เวลาในการรับหรือจัดส่งสินค้า, ข้อความตอบรับสินค้าจากท่าน, ข้อมูลการรับประกันสินค้า, คำร้องเรียนและข้อร้องเรียน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการจากท่าน
 • ข้อมูลการเป็นสมาชิก ได้แก่ รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิก, หมายเลขบัตรสมาชิก, คะแนนสะสม, ประเภทสมาชิก, วันที่สมัครสมาชิก, ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และข้อมูลการเป็นสมาชิกอื่นๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของท่าน และข้อมูลการตอบรับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการให้บริการของร้านฯ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, ศาสนา, ลายนิ้วมือ, ระบบจดจำใบหน้า, ข้อมูลสุขภาพหรือสภาพทางร่างกายหรือจิตใจ ข้อมูลทางพันธุกรรม ประวัติทางการแพทย์ ภาวะทุพพลภาพ และประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางร้านฯจะจัดเก็บอย่างจำกัดและเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4. ของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่านั้น

ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ทางร้านฯจะขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จากท่านโดยชัดแจ้งก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านมีสิทธิที่จะไม่ให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมหรือเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลทำให้ทางร้านฯไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ ทางร้านฯจะเก็บรวบรวม     ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลเท่านั้น ทางร้านฯจะ   ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่เรารู้โดยแจ้งชัดว่าอายุต่ำกว่ายี่สิบปี หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล        ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม ในกรณีที่ร้านฯทราบว่าทางร้านฯได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีเจตนาจากบุคคลใดๆ ที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ทางร้านฯจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรือประมวลผลเฉพาะในส่วนของข้อมูลที่ร้านฯสามารถกระทำได้บนฐานทางกฎหมายอื่นๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอม

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่ร้านฯจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นความจริง และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และท่านจะต้องอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้ร้านฯทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการติดต่อร้านฯที่ระบุไว้ในข้อ 11. หากท่านเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ร้านฯหรือเลือก  ที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลทำให้ร้านฯไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

 

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          ทางร้านฯได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อใช้สำหรับการสื่อสารและให้ข้อมูลที่จำเป็นของทางร้านฯเกี่ยวกับสินค้า รายการสินค้าอัพเดท รายการโปรโมชั่นหรือแคมเปญที่ทางร้านฯจัดขึ้นหรือที่จะจัดขึ้น และสิทธิพิเศษอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของท่าน ซึ่งการให้ข้อมูลจะทำผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail), ข้อความทางโทรศัพท์ (SMS), หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมตามที่ท่านได้ให้ ความยินยอมไว้
 2. เพื่อให้สิทธิพิเศษต่างๆ อันได้แก่ สิทธิประโยชน์ในวันเกิดและ/หรือเดือนเกิด สิทธิประโยชน์จากแต้มคะแนนสะสมเพื่อใช้เป็นส่วนลดหรือแลกรับของกำนัล เป็นต้น
 3. เพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และการเปิดตัวสินค้าของทางร้านฯ
 4. เพื่อจัดส่งเอกสาร เช่น แค็ตตาล็อก (catalogue) การ์ดอวยพรวันเกิด เป็นต้น
 5. เพื่อจัดส่งสินค้า รับคืนสินค้าที่ท่านซื้อจากทางร้านฯ
 6. เพื่อจัดการ ดำเนินการชำระเงินเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าของท่านกับทางร้านฯให้สำเร็จ
 7. เพื่อนำไปใช้ประมวลผล วิเคราะห์ ในการปรับปรุงสินค้าและการให้บริการให้เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของท่านให้มากที่สุด
 8. เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยตลาด การสำรวจความคิดเห็น การวิเคราะห์การตลาดภายใน การจัดทำข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์รูปแบบและทางเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการของทางร้านฯ
 9. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นในการดำเนินการ การบำรุงรักษา รวมถึงการจัดการธุรกิจของทางร้านฯ และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับทางร้านฯ
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

          ทางร้านฯอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ โดยร้านฯจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ตัวแทน ร้านฯในเครือ หรือร้านฯที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ภายในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ
 2. ตัวแทน และผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ให้บริการแก่ร้านฯและท่าน (เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า, ผู้ให้บริการเก็บรักษาและคลังสินค้า, ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์, ผู้ให้บริการจัดทำและจัดส่งเอกสาร เช่น แค็ตตาล็อก (catalogue) หรือ การ์ดอวยพรวันเกิด เป็นต้น, ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม, ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ให้บริการด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย เป็นต้น)

ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่ร้านฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้นั้น ร้านฯจะมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองและปลอดภัย เช่น การตกลงทำสัญญาที่มีเงื่อนไขให้บุคคลภายนอกมีสิทธิใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น, การตกลงให้ทำสัญญารักษาความลับทางการค้า (Non-Disclosure Agreement) เพื่อรักษาความลับของข้อมูลส่วนที่ได้รับเพื่อดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

 1. เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้

 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          ในกรณีที่ทางร้านฯได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 1. สิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม วิธีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ บุคคลที่จะได้รับข้อมูล และระยะเวลาที่จัดเก็บข้อมูล
 2. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของทางร้านฯ
 3. สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้
 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเมื่อใดก็ได้
 5. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นการชั่วคราวได้
 7. สิทธิในการขอให้ทางร้านฯดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
 8. สิทธิที่จะร้องเรียนต่อทางร้านฯ หรือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหากท่านเห็นว่าสิทธิใดๆ ของท่านได้ถูกทางร้านฯละเมิดเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายแก่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 9. สิทธิที่จะขอให้ทางร้านฯเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น ท่านจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และทางร้านฯจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และไม่เกินกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยร้านฯจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

การใช้สิทธิขอลบ ทำลาย ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลเป็นการชั่วคราว หรือการเพิกถอนความยินยอม อาจทำให้ร้านฯไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

 

7. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

          ทางร้านฯจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในระยะเวลานานกว่านั้น และในกรณีที่พ้นระยะเวลาการจัดเก็บ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็น ทางร้านฯจะทำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

 

8.มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          ทางร้านฯจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และร้านฯจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

 

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          ทางร้านฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม   โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางร้านฯจะได้ประกาศและแสดงลงบนเว็ปไซต์ของทางร้านฯ หรือด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม

 

10. ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้

          ทางร้านฯใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 

11. การติดต่อร้านฟาร์มฟิน

หากท่านมีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6. หรือประสงค์เพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อได้ที่

ร้านฟาร์มฟินช็อป ที่ e-mail: support@farmfinshop.com

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และถูกเผยแพร่ในรูปแบบของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหากมีความไม่สอดคล้องในความหมายหรือการตีความระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือตามภาษาไทยเป็นหลัก

 

วันที่ประกาศนโยบาย 9 กรกฎาคม 2564
ร้านฟาร์มฟินช็อป

 

Customer Personal Data Protection Policy

FARMFINSHOP

 

As Farmfinshop recognize the importance of the protection of personal data which you have provided or will provide, therefore, the Shop has prepared this Personal Data Protection Policy for your understanding and acknowledgment of the procedures of the Shop in relation to the collection, use, and disclosure of your personal data subject to the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019).

 

1. Scope of the Policy

This Policy covers the personal data which the Shop has obtained or collected from your visit to the Shop’s stores, purchase of goods and services, membership application, making suggestions, comments, or complaints, completing surveys or questionnaires, or performing any activities as required via the Shop’s websites, mobile phone applications, social media channels, and stores of the Shop. This Policy does not cover your use of websites, mobile phone applications, and/or social media channels of third parties which can connect to the website, mobile phone applications, and/or social media channels of the Shop and stores which are not managed and supervised by the Shop. For these reasons, the Shop advises you to read this Personal Data Protection Policy in order to understand and acknowledge the methods, procedures, and purposes of the Shop in relation to the collection, use, and disclosure of your personal data.

2. Definitions

“Farmfinshop” , “Shop”     Farmfinshop

“Personal Data”           Any information relating to a Person, which enables or may enable the identification of this Person, whether directly or indirectly, but not including the information of a deceased Person.

                                    Personal Data includes, but is not limited to, name, surname, age, gender, nationality, date of birth, national identification number, passport number, taxpayer identification number, address, telephone number, and e-mail address.

“Data Subject”             A person whose personal data is collected. This term refers to “you” as a customer in this Policy.

“Person”                      A natural person. Any legal entities incorporated under any laws, including but not limited to, companies, associations, foundations, or other organizations, are excluded.

“Shop’s Website”  Websites of the Shop

“Shop’s Store”      Any stores under the management or supervision of Farmfinshop

 

3. Collection of Your Personal Data by the Shop

During your access to or use of the Shop’s Websites, mobile phone applications, social media channels, e-mail, phone calls, and/or visits to the Shop’s Stores, the Shop may be required to collect or obtain Personal Data which may enable the identification of a Person, as follows:

 • Personal data, including but not limited to, titles, name, surname, date of birth, age, national identification number, passport number, taxpayer identification number, nationality, etc.
 • Contact information, including but not limited to, telephone number, postal address for delivery of goods, billing address, e-mail address, social media account, etc.
 • Sale and purchase of goods and services transaction information, including but not limited to, receipt/refund of money information, date of payment, time of payment, amount of payment, purchase or purchase order number, date/time of receipt, or delivery of goods, a Person’s message regarding the acceptance of goods, goods warranty information, complaints and claims, and other information in relation to the purchase of goods and services.
 • Membership information, including but not limited to, membership account information, membership card number, reward points, membership type, date of the membership application, period of membership, and other information in relation to membership.
 • Behavioral information, including but not limited to, behavioral information in relation to the purchase of goods and services and feedback regarding services of the Shop.
 • Sensitive data, including but not limited to, data pertaining to race, ethnicity, religion, fingerprints, facial recognition, health data or data related to physical or mental conditions, genetic data, medical history, disability, and criminal records.

The Shop will strictly collect Personal Data only to the extent necessary subject to the purposes specified in Clause 4 of this Personal Data Protection Policy.

For the collection, use, or disclosure of your personal data, the Shop will make a written request for explicit consent or a request via electronic means prior to or during the collection of the Personal Data. A Person has the right not to consent and provide such data however, deciding not to consent or withdrawing any consent, may result in the Shop being unable to render services to you.

For the collection of data of any minor, partially impaired or impaired person, the Shop will collect the foregoing Personal Data only if the Shop obtains a written consent from its relevant legal guardian. If it is explicitly known by the Shop, the Shop will not collect Personal Data from any Person whose age is below twenty (20) or who is partially impaired or impaired person unless consent is obtained from such legal guardian in the event that consent must be obtained. If the Shop is aware that it has unintentionally collected Personal Data from any person below the age of twenty (20), or who is partially impaired or impaired person, without obtaining consent from its legal guardian, the Shop will promptly delete such Personal Data or process only that part of the Personal Data which the Shop is entitled to process based on any legal basis other than the request of consent.

The Personal Data given to the Shop by a Person must be correct, complete, and true and will not cause any confusion. A Person must keep his/her Personal Data up-to-date and inform the Shop of any changes via the contact channel specified in Clause 11. If you decide not to provide the Shop with your Personal Data or if you choose to withdraw consent for the use of your Personal Data, it may result in the Shop no longer being able to render services to you.

 

 4. Purposes of the Collection, Use, and Disclosure of Personal Data

The Shop collects Personal Data for the following purposes:

 1. The communication and providing necessary information of the Shop in relation to goods, updated lists of goods, lists of promotions or campaigns arranged or to be arranged by the Shop, and any privileges for your benefits. The provision of information will be conducted via e-mail, SMS, or any appropriate method to which you have consented.
 2. The provision of any privileges, including but not limited to, privileges on birthdays and/or in birth months, and reward points privileges which can be redeemed for discounts or premiums.
 3. The invitation to any events and/or product launches of the Shop.
 4. The delivery of documents, including but not limited to, catalogues and birthday cards.
 5. The delivery of goods and acceptance of returned goods purchased by you from the Shop.
 6. The management and arrangement of completing payments in relation to commercial transactions of the purchase of goods between you and the Shop.
 7. The process and analysis for the purpose of improving goods and services deemed appropriate and suitable to a Person’s needs, as much as possible.
 8. Market research, surveys, analysis of internal markets, creating customer data, analysis of customer patterns and choices for purchase of goods, and the planning and analysis of statistics and trends in relation to goods and/or services of the Shop.
 9. Any other purposes which are required for the proceeding, maintenance, and management of business and relationships between a Person and the Shop.

 

5. Disclosure of Personal Data to any Third Parties

The Shop may disclose your Personal Data to any third parties to the extent necessary in order to comply with the purposes specified in this Policy. The Shop will send your Personal Data to the following third parties:

 1. Any agents, affiliates or related companies located within or outside Thailand.
 2. Any agents, contractors, or service providers who are third parties that will render services to the Shop or a Person (e.g. service providers in relation to the delivery of goods, storage and warehousing, logistics, production and delivery of documents, including but not limited to, catalogues or birthday cards, consultants or experts, and/or telecommunications, information technology, or marketing and promotions providers).

With regard to third parties to which the Shop will disclose Personal Data, the Shop will have appropriate measures to ensure that Personal Data is protected and secure, including but not limited to, execution of agreements with conditions that third parties are entitled to use Personal Data to the extent stipulated in the agreements and the execution of Non-disclosure Agreements for the purposes of confidentiality of the obtained Personal Data for business operation.

 1. Government officers or government agencies subject to the laws, rules, and regulations prescribed by relevant legislation.

 

6. Your Rights as the Data Subject

If the Shop collects, uses, or discloses your Personal Data subject to the purposes specified in this Policy, you have the following rights pursuant to the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019):

 1. The right to be informed with regard to the collected Personal Data, methods of collection, purposes of the use of the Personal Data, people and/or third parties who will receive the Personal Data, and the period for which the Personal Data will be retained.
 2. The right to access and obtain a copy of your Personal Data which is under the responsibility of the Shop.
 3. The right to request the sending or transferring of your Personal Data to any other data controller.
 4. The right to object to the collection, use, or disclosure of your Personal Data at any time.
 5. The right to request for the erasure, destruction, or anonymization of your Personal Data.
 6. The right to request for the temporarily restriction of the use of your Personal Data.
 7. The right to request for the Shop to make your Personal Data accurate, complete, and up-to-date.
 8. The right to complain to the Shop or the Personal Data Protection Committee if you believe any of your rights have been violated by the Shop causing damage to you as the Data Subject.
 9. The right to request for the disclosure by the Shop of the method(s) used to obtain your Personal Data if you have never consented to provide this information.

If you wish to exercise the foregoing rights, you are required to make a written statement. The Shop will use its best efforts to perform actions in due course and no later than the period prescribed by law. The Shop will strictly comply with the laws concerning your rights as the Data Subject.

The exercising of rights to request the erasure, destruction, or anonymization of your Personal Data, temporary restriction of use, or withdrawal of consent may result in the Shop being unable to render services to you.

 

7. The Period for which Personal Data will be Retained

The Shop will retain your Personal Data within the period necessary for the purposes specified in this Policy except for the case that the longer period of retention is required by laws. After the expiration of the retention period, or if your Personal Data is no longer required, the Shop will erase, destroy, or anonymize such Personal Data.

 

8. Personal Data Protection Measures

The Shop provides appropriate security measures for preventing the unauthorized or unlawful loss, access to, use, alteration, correction, or disclosure of Personal Data, and such measures will be reviewed by the Shop when it is necessary, or when the technology has changed in order to efficiently maintain the appropriate security and safety.

9. Revision of the Personal Data Protection Policy

The Shop reserves the rights to revise and amend this Personal Data Protection Policy as deemed necessary and appropriate. Any revision or amendment will be announced and published on the Shop’s Website or by any other appropriate method.

 

10. Information about Cookies

            The Shop’s Website uses cookies and other tools to help distinguish you from other users of the website. This allows the Shop to improve the website and to provide you with a quality experience when using the website. By continuing to use this website, you are agreeing to cookies being placed on your computer.

 

11. Contact the Shop

If you have any queries in relation to this Personal Data Protection Policy or if you wish to exercise the rights specified in Clause 6, or if you wish to withdraw the consent for the collection, use, or disclosure of your Personal Data, please contact the Shop at Farmfinshop at e-mail: support@farmfinshop.com

 

This Personal Data Protection Policy is prepared in accordance with the Personal Data Protection Act B.E 2562 (2019) and published in both Thai and English. If there are any discrepancies in terms of meanings or interpretations between the Thai and English versions, the Thai version must prevail.

 

This Policy is announced on 9 Jul 2021.
FARMFINSHOP